top of page

GDPR - Zásady ochrany osobných údajov

 

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť: 

Detská organizácia FÉNIX, o.z.,

so sídlom Račianska 72, 831 03 Bratislava

IČO: 17310920

DIČ: 2020849094 

v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa smernice Európskeho Parlamentu a Rady EÚ Č. 2016/679 GDPR vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov dotknutých osôb a jej odvodená organizácia:

Škola ŠELIEM - DO FÉNIX Bratislava V. M-klub
Rovniankova 3, 85102 Bratislava

ičo: 17310920020
dič: 2020849094

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a službu a plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, vek, adresa sídla/bydliska, IP adresa.

3. Na aký účel spracuvávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vyhotovenia kalkulácie, objednávky, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na ich prijatie a zaevidovanie, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, či služby vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorých z tých spôsobov:

 1. cez online formulár

 2. začiarknutím príslušných okienok pri registrácií, pred odoslaním žiadosti o prijatie za člena občianskeho združenia alebo pri odoslaní žiadosti účasti na podujatí nášho občianskeho združenia.

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 1. zaslaním oznámenia na mail gdpr@bojoveumenia.com

 2. zaslaním oznámenia na adresu DO FÉNIX Bratislava V. M-klub, Rovniankova 3, 85102 Bratislava

 

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovnívctvo

  • Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.

 • E-shop

  • Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

 • Kúpne zmluvy

  • Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

 • Evidencia reklamácií

  • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

  • Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska, Českej republiky, Írska, prípadne inej krajiny EÚ. Tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov..

 

8. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Slavomír Bachratý

E-mail: gdpr@bojoveumenia.com

Tel.č.: +421 907 47 22 33

 

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email gdpr@bojoveumenia.com Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

 

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 18.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania  osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.

Aké máte práva?

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

3. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 1. už vaše osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli

 2. odvoláte svoj súhlas

 3. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov

 4. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne

 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť

 6. ak ste dieťa, príp. rodič dietaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

 

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 1. nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť

 2. spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili

 3. vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

 4. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

 

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor xml alebo csv), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli do vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

6. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. AK vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 1. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

 2. z dôvodu nášho opravneného záujmu

 3. vytvárania zákazníckého profilu,

 4. môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

7. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorých z týchto spôsobov:

 • e-mailom na gdpr@bojoveumenia.com

 • poštou na adresu: DO FÉNIX Bratislava V. M-klub, Rovniankova 3, 85102 Bratislava

bottom of page